Vedtægter

 • 1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Nye Borgerliges Ungdom.

 

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at øge den politiske interesse blandt ungdommen for Nye Borgerlige på baggrund af Nye Borgerliges Ungdoms vedtagne program.

 

 • 3. Grundholdninger

Stk. 1. Foreningens grundholdninger er Nye Borgerliges Ungdoms grundlov. Principprogrammet vedtages af forretningsudvalget inden afholdelse af første landsmøde. Herefter kan principprogrammet kun ændres ved landsmødet, såfremt fem sjettedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

 • 4. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver enkeltperson under 30 år, der tilslutter sig foreningens formål, og som ikke er medlem af politiske organisationer, hvis formål er i modstrid med Nye Borgerliges Ungdoms vedtagne formål eller program. Forretningsudvalget kan dispensere herfor.

Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget og har øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af landsmødet fastsat kontingent. Kontingentet kan ikke udgøre mindre end 75 kr. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår og medlemskabet følger regnskabsåret.

 

 • 5. Forretningsudvalget

Stk. 1. Foreningen ledes af Forretningsudvalget i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger. Forretningsudvalget varetager organisationens daglige drift, ansøgninger om organisationsmidler fra lokalforeninger, interne og eksterne kampagner mv. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 2. Forretningsudvalget består af følgende medlemmer:

 • Foreningens Landsformand.
 • Foreningens Landsnæstformand
 • Foreningens Landskasserer
 • Foreningens Aktivitetsformand
 • Foreningens Kampagneformand
 • Bestyrelsens suppleant.

Derudover vil en repræsentant fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse kunne deltage i forretningsudvalgsmøder. Repræsentanten fra
Nye Borgerliges hovedstyrelse og suppleanten vil have taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 3. Forretningsordenen for forretningsudvalget fastsættes senest 21 dage efter afholdelse af landsmødet.

 

 • 6. Landsmødet

Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert år mellem 1. oktober og 1. december og indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sker til de kontaktoplysninger, som medlemmet selv har opgivet til foreningen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på landsmødet er alle medlemmer, der senest 21 dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, med undtagelse af medlemmer under 16, som kan lade sig repræsentere ved værge eller forældre.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af tre stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af to forretningsudvalgsmedlemmer
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før landsmødet. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være forretningsudvalget i hænde senest fire uger forud for udgangen af den måned, hvor det ordinære landsmøde skal afholdes. Kun forslag stillede af fremmødte stemmeberettigede medlemmer under landsmødet, kan behandles.

Stk. 6. Landsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af forretningsudvalget.

Stk. 7. Landsmødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 8. Ved valg af de ordinære forretningsudvalgsmedlemmer har hvert medlem et antal stemmer svarende til det antal forretningsudvalgsmedlemmer, der skal vælges.

Stk. 9. Forretningsudvalget kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

 • 7. Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde kan afholdes, hvis fire ud af fem forretningsudvalgsmedlemmer finder det nødvendigt. Endvidere skal ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal det ekstraordinære landsmøde afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinært landsmøde er 14 dage.

 

 • 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor landsmødet for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på landsmødet valgte revisor.

 

9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere forretningsudvalgsmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved øvrige økonomiske dispositioner tegnes foreningen af det samlede forretningsudvalg.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 10. Lokalforeninger

Stk. 1. Lokalforeninger kan stiftes når der i området befinder sig mindst 10 medlemmer og formanden har godkendt stiftelsen.

Stk. 2. Enhver lokalforenings vedtægter skal godkendes af forretningsudvalget. Ved uoverensstemmelse mellem Nye Borgerliges Ungdoms vedtægter og en lokalforenings vedtægter har Nye Borgerliges Ungdoms vedtægter forrang.

 

 • 11. Eksklusioner

Stk. 1. Ethvert medlem og tillidsvalgt kan ekskluderes, hvis fire ud af fem forretningsudvalgsmedlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Foreningens medlemmer kan indstille til forretningsudvalget, at et medlem eller tillidsvalgt ekskluderes. Såfremt en indstilling om eksklusion af et medlem forekommer umiddelbar grundløs, kan forretningsudvalget undlade at behandle indstillingen.

Stk. 3. Ethvert ekskluderet medlem har mulighed for at anke sin sag eksklusion på næstkommende landsmøde. Her skal et almindeligt flertal af medlemmer tage stilling til om forretningsudvalgets eksklusion af medlemmet skal omstødes.

 

 • 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedeles flertal på et landsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det landsmøde, de vedtages på.

 

 • 13. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på to hinanden følgende landsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært.

Stk. 2. Foreningens formue overgår i tilfælde af opløsning til Nye Borgerlige. I tilfælde af, at Nye Borgerlige ikke eksisterer mere, anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det opløsende landsmøde.